Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za iskaz interesa za dodjelu jamstva na poduzetničke kredite u sklopu programa „Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu“

Datum objave: 2. ožujka 2015.

Temeljem Ugovora o doznačavanju sredstava za provedbu programa jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu (KLASA:310-01/14-02/4;URBROJ:2109/1-01-14-01), sklopljenog između Ministarstva gospodarstva RH i Međimurske županije od 23. svibnja 2014., i temeljem članka 6. Ugovora o provedbi programa jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu (KLASA:310-01/14-02/5;URBROJ:2109/1-01-14-01), sklopljenog između Međimurske županije i Regionalne razvojne agencije Međimurje REDEA d.o.o., Bana Josipa Jelačića 22, Čakovec objavljuje
 

JAVNI POZIV

za iskaz interesa za dodjelu jamstva na poduzetničke kredite u sklopu programa

 „JAMSTVENOG FONDA ZA PRERAĐIVAČKU INDUSTRIJU I INOVACIJE U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI ZA 2014. GODINU“

 
1) KORISNICI JAMSTVA
Korisnici jamstava mogu biti gospodarski subjekti - mali i srednji poduzetnici i obrti čija je pretežita djelatnost definirana djelatnostima  proizvodnje u područjima navedenim u članku 1. Pravilnika Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanja jamstva za dobivanje gospodarskih kredita i načinu korištenja kredita temeljem Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu, koji su registrirani u RH, u većinskom su privatnom vlasništvu i imaju ekonomski opravdano ulaganje dokazano Poslovnim planom ili Investicijskom studijom i koji ulažu na području Međimurske županije.
 
2) NAMJENA SREDSTAVA
Jamstvo pokriva najviše 75% iznosa neotplaćene glavnice kredita odnosno maksimalno 350.000,00 kuna po jednom poduzetniku bez obzira radi li se o već postojećem poduzetniku ili poduzetniku početniku.
Početnikom se smatra poduzetnik čije poslovanje ne traje duže od 2 godine.
Jamstva se koriste za sljedeće namjene:
• za financiranje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja su nastala kao rezultat inovacije u omjeru 70% (materijalne imovine) / 30% (nematerijalne imovine),
• za financiranje ulaganja u modernizaciju tehnološkog procesa ,
• za obrtna sredstva vezana za provedbu modernizacije tehnološkog procesa  do maksimalno 200.000,00 kuna.
3) UVJETI ODOBRENJA JAMSTVA
Jamstvo iz Jamstvene sheme moguće je odobriti samo onom poduzetniku koji ispunjava uvjete za odobrenje poduzetničkog kredita, a nema dovoljno vlastitih instrumenata osiguranja za povrat traženog poduzetničkog kredita, pa odobrenje kredita takvom poduzetniku ne bi bilo moguće bez potpore iz ove Jamstvene sheme.
Da bi se rizik ne naplate jamstva smanjio na najmanju moguću mjeru, jamstva će se odobravati poduzetnicima kojima „kreditna kvaliteta“ u tablici prikazanoj u poglavlju 3.3 Obavijesti komisije o primjeni članka 87. i 88. Ugovora o Europskoj zajednici u području državnih potpora u obliku jamstva (52008XC0620 (02), SL C 155, 20.06.2008.) i Ispravku Obavijesti Komisije o primjeni članka 87. i 88. Ugovora o Europskoj zajednici u području državnih potpora u obliku jamstva (52008XC0620 (02)R(01), SL C 244, 25.09.2008.)), nije niža od razine „dovoljna sposobnost plaćanja“.
 
Godišnji iznos naknade koju plaća poduzetnik / korisnik jamstva na 75% neotplaćene glavnice kredita iznosi 1,32% i odnosi se na:
a) naknadu za korištenje jamstva u iznosu od 0,8%. Naknada se primjenjuje na stvarni iznos jamstva, a gospodarski subjekt plaća naknadu jednom godišnje, pri izdavanju jamstva, te početkom svake godine trajanja jamstva,
b) naknadu za godišnji administrativni trošak u iznosu od 0,2%,
c) jednogodišnju premiju rizika za prikladan iznos kapitala (godišnji troškovi kapitala) u iznosu od 0,32%.
Na ukupni iznos godišnje naknade obračunava se 25% poreza na dodanu vrijednost.
 
4) SREDSTVA JAMSTVENOG FONDA
Sredstva Jamstvenog fonda formirana su u iznosu od 1.330.200,00 kuna i deponirana na zasebnom računu SBERBANK d.d., 10000 Zagreb, Varšavska 9, poslovnice Čakovec, te će se koristiti isključivo kao pokriće za izdana jamstava po programu Jamstvenog fonda.
 
5) POSLOVNE BANKE
Krediti za koje je moguće podnijeti zahtjev za jamstvo mogu se realizirati kod poslovnih banaka koje s REDEA-om imaju zaključen Ugovor o poslovnoj suradnji na provedbi Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu.
 
6) POSTUPAK ODOBRAVANJA I IZDAVANJA JAMSTVA
Ako tijekom postupka odobrenja poduzetničkog kredita banka utvrdi da poduzetnik ispunjava uvjete za odobrenje kredita, ali da raspolaže s nedovoljnim instrumentima osiguranja tražbine po kreditu, upućuje poduzetnika na pokretanje postupka za odobrenje jamstva iz Jamstvenog fonda. Zahtjev za odobrenje jamstva podnosi poduzetnik – tražitelj kredita skupa s propisanom dokumentacijom.
O odobrenju zahtjeva za izdavanjem jamstva odlučuje tročlano Povjerenstvo za odlučivanje o o izdavanju jamstva Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014 .godinu Međimurske županije koji je imenovao župan Međimurske županije.
Odluke se donose na sjednicama Povjerenstva većinom glasova nazočnih članova Povjerenstva.
Konačnu ocjenu o dodjeli kredita uz odobrenu garanciju iz Jamstvenog fonda donosi poslovna banka kod koje je kredit zatražen.
Ne postoji zakonsko pravo na izdavanje jamstva.
 
7) ZAHTJEV ZA IZDAVANJEM JAMSTVA
Zahtjev za izdavanjem jamstva podnosi se na propisanom obrascu koji se nalazi u prilogu ovog Poziva. Uz zahtjev se prilaže obvezna dokumentacija koja se nalazi u prilogu ovog Poziva. Zahtjev s obveznom dokumentacijom dostavlja se u dva primjerka u pisanom obliku putem pošte ili osobno na adresu: Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o., Bana Josipa Jelačića 22, 40 000 Čakovec.
8) TRAJANJE JAVNOG POZIVA
Javni poziv otvoren je od 27. veljače 2015. godine do iskorištenja sredstava.
 
9) DODATNE INFORMACIJE
Sve dodatne informacije mogu se doznati putem:
•    internetske stranice: www.redea.hr
•    telefona: 040 395-538
•    e-maila: jako.horvat@redea.hr
PRILOZI:
1.    Pravilnik Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanja jamstva za dobivanje gospodarskih kredita i načinu korištenja kredita temeljem Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu
2.    Obrazac Zahtjeva za izdavanjem jamstva i Popis obavezne dokumentacije
3.    Izjava o prihvaćanju uvjeta Programa

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content