I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava proizvodnje električne energije – hibridna plinska energana, kapaciteta 6,00 MWe električne energije i do 24 MWt termalne (toplinske) energije, 3. skupine
– građenje građevine Trafostanica infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – trafostanica, 3. skupine,
na građevnoj čestici k.č.br. 1163 k.o. Cirkovljan (izdvojeno građevinsko područje lječilišno-turističkog kompleksa Draškovec, ).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.02.2015 od 09:00 do 11:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, u Prelogu, Glavna 35, drugi kat (040/646-510).
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

KLASA: UP/I-361-03/15-01/000005
URBROJ: 2109/1-09/4-15-0008
Prelog, 18.02.2015.

Izvorni dokument (PDF)