Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Međimurske županije (Stara škola u Kotoribi)

Datum objave: 3. veljače 2015.

KLASA: 940-01/14-03/18
URBROJ: 2109/1-01-15-04
Čakovec, 28.01.2015. godine
Temeljem članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12), župan Međimurske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnine u vlasništvu Međimurske županije
(Stara škola u Kotoribi)

1. Predmet prodaje:
Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnine upisane kod Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišnoknjižni odjel Prelog kat. čest. 362, k.o. Kotoriba, u naravi zgrada-škola, dvor površine 3395 m2, zk. ul. 19, u stanju »viđeno-kupljeno“.
2. Uvjeti za kupnju nekretnina:
Pravo na kupnju predmetnih nekretnina imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, a strane osobe (fizičke i pravne) ukoliko ispunjavaju zakonom propisane pretpostavke za stjecanje prava vlasništva u RH.
3. Početna prodajna cijena nekretnina i jamstvo za ozbiljnost ponude:
3.1. Početna kupoprodajna cijena za nekretninu iz točke 1. iznosi 56.531,84 Eura protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje.
3.2. Zainteresirani ponuditelji dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10.000,00 kn koja mora biti evidentirana na poslovnom računu Međimurske županije najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Jamčevina se uplaćuje na poslovni račun Privredne banke Zagreb – dioničko društvo broj: 2340009-1800020004, SWIFT: PBZGHR2X, IBAN: HR76 2340 0091 8000 2000 4, poziv na broj 68 7340 – OIB, s naznakom „Jamčevina za kupnju nekretnine- Stara škola u Kotoribi“.
3.3. Ponuditeljima koji ne budu odabrani kao najpovoljniji, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja, u nominalnom iznosu bez obračuna kamata, a ponuditelju koji bude izabran najboljim jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu. Onaj ponuditelj koji iz bilo kojeg razloga odustane od kupnje nakon što je odabran najpovoljnijim ponuditeljem ili koji u predviđenom roku ne uplati cjelokupnu kupovninu, gubi pravo na povrat jamčevine.
4. Obvezni sadržaj i prilozi ponude:
Pisana ponuda mora sadržavati:
4.1. Ime i prezime, OIB te adresu ponuditelja (ako je fizička osoba), odnosno tvrtku, OIB i sjedište ponuditelja (ako je pravna osoba);
4.2. Iznos ponuđene kupoprodajne cijene i rok plaćanja koji ne može biti dulji od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora;
4.3. Izjavu ponuditelja da prihvaća sve uvjete ovog javnog natječaja;
4.4. Točan broj (IBAN) računa ponuditelja na koji se uplaćena jamčevina vraća u slučaju da ponuda ne bude ocijenjena najboljom ponudom;
4.5. Datum ponude i vlastoručan potpis ponuditelja.
4.6. Priloge: presliku osobne iskaznice, odnosno presliku rješenja/isprave o upisu u sudski ili obrtni registar (za strane pravne osobe može i druga odgovarajuća isprava koja dokazuje status pravne osobe) i dokaz o uplati jamčevine.
5. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja:
5.1. Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu iznad početne, pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete natječaja. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je ponuđena cijena viša od početne te da ispunjava i sve druge uvjete natječaja.
5.2. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donijet će se u roku do 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
6. Zaključenje kupoprodajnog ugovora:
6.1. Međimurska županija će sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnine s najpovoljnijim ponuditeljem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
6.2. Međimurska županija će izdati kupcu tabularnu ispravu radi uknjižbe prava vlasništva u zemljišnu knjigu tek po isplati cjelokupne kupoprodajne cijene. Isplata kupovnine u roku predstavljat će bitan uvjet ugovora.
6.3. Troškovi javnobilježničke ovjere, poreza na promet nekretnina i sve ostale troškove u vezi zaključenja ugovora i prijenosa vlasništva snosi kupac.
7. Ponuditelj dostavlja pisanu ponudu s dokumentacijom na hrvatskom jeziku u zatvorenoj omotnici na adresu: Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, s naznakom: »Ponuda za kupnju nekretnina- Stara škola u Kotoribi«. Rok za dostavu ponude je do 18.02.2015. godine do 12 sati, bez obzira na način dostave. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.
8. Prodavatelj pridržava pravo u svakom trenutku do zaključenja kupoprodajnog ugovora poništiti ovaj javni natječaj bez obrazloženja.
9. Prodaja se obavlja načinom "viđeno-kupljeno" što isključuje bilo kakve naknadne prigovore. Sve informacije u vezi predmetnog natječaja i uvid u postojeću dokumentaciju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije (Doris Srnec 040/374-005 i Vjeran Vrbanec 040/374-004); e-mail: info@medjimurska-zupanija.hr
 
ŽUPAN
Matija Posavec mag.ing.

Izvorni dokument JAVNOG natječaja(PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content