Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI POZIV za vlasnike i nositelje drugih prava na nekretninama za OPG Franjo Dodlek, Belica u predmetu izdavanja rješenja o izmjeni i dopuni rješenja za građenje

Datum objave: 29. siječnja 2015.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, rješavajući po zahtjevu kojeg je podnio investitor OPG Franjo Dodlek, Belica, Ulica kralja Tomislava 25, u predmetu izdavanja rješenja o izmjeni i dopuni rješenja za građenje, na temelju odredbe članka 116. stavak 1. Zakona o gradnji (²Narodne novine² broj 153/13.)

P O Z I V A

vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama - k.č.br. 5861 i 5862 k.o. Belica, za koje se izdaje rješenje o izmjeni i dopuni rješenja za građenje, te vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa nekretninama za koje se izdaje rješenje o izmjeni i dopuni rješenja za građenje:
za formiranje građevne čestice i dogradnju skladišta poljoprivrednih proizvoda – nadstrešnice (uz postojeću gospodarsku građevinu) u Belici, na k.č.br. 5861 i 5862 k.o. Belica,
da izvrše uvid u spis predmeta radi izjašnjenja.
Uvid u spis predmeta mogu izvršiti:
- osobe s dokazom da su stranke u postupku (izvadak iz zemljišne knjige kojim se dokazuje svojstvo stranke, te osobnu iskaznicu kojom se utvrđuje identitet stranke);
- opunomoćenik stranke s dokazom da zastupa stranku (ovjerena punomoć),
dana, 06. veljače 2015. godine, u vremenu od 8,00 do 10,00 sati,
u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, soba br. 9.
Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja za građenje može se izdati i ako se stranka ili njezin opunomoćenik ne odazovu ovom pozivu.
Stranka koja se nije odazvala ovom pozivu na uvid u spis predmeta ne može zbog toga tražiti obnovu postupka.
SLUŽBENA OSOBA
Ana Belčić, ing.građ.
 
KLASA: UP/I-361-06/15-01/1
URBROJ: 2109/1-09/2-15-04
Čakovec, 28. siječnja 2015.
 
Izvorni dokument (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content