Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za poslove župana Međimurske županije

Datum objave: 16. siječnja 2015.

Na temelju članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) pročelnik Upravnog odjela za poslove župana, raspisuje
 
 
 

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za poslove župana Međimurske županije

STRUČNI REFERENT ZA PROTOKOL
- 1  izvršitelj na određeno vrijeme od 6 mjeseci, uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci.
 
UVJETI:

 • srednja stručna sprema (ekonomska, upravna ili gimnazija),
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima protokola i odnosa s medijima
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu

 
 
 
Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.
 
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa Zakonom.
 
Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
Služba se zasniva na određeno vrijeme od šest mjeseci, uz mogućnost produženja za još šest mjeseci.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 174/04, 92/05, 02/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-4585/2005,U-I-4799/2005, U-I-2446/2006, U-I-3502/2006 od 20. prosinca 2006., 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj:U-I-4042/2005 i dr. od 15. prosinca 2010., 55/11, 140/12 i 33/13), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 86/92-pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01 i 103/03), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).
 
Za kandidate prijavljene na oglas čije su prijave uredne, pravodobne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja te intervju. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.
 
Na web stranicama Međimurske županije – www. medjimurska-zupanija. hr pobliže su navedeni poslovi vezani radno mjesto stručnog referenta za protokol, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Plaća se osigurava iz Proračuna Međimurske županije.
Na istoj web stranici  i oglasnoj ploči Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu ((preslika isprave iz članka 29. st.1. Zakona o hrvatskom državljanstvu – važeća osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica, a kao dokaz hrvatskog državljanstva može se priložiti preslika domovnice),
 • dokaz o stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o potrebnom radnom iskustvu na poslovima protokola i odnosa s medijima (potvrda, ugovor o radu ili slično),
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko kandidat ima položen državni stručni ispit),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni niti kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu,
 • vlastoručno pisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas, sukladno članku 21. Zakona.
Prijave se podnose na adresu: Upravni odjel za poslove župana Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2 – za prijam u službu, u roku od 8 dana od dana objave oglasa na Zavodu za zapošljavanje.
O rezultatu  izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.
KLASA: 112-03/15-03/01
URBROJ: 2109/1-03-15-01
Čakovec, 14.01.2015.
 
PROČELNIK
Alen Kajmović, mag.paed. i soc.
 

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA (doc)
OGLAS (doc)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content