Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta - rekonstrukcija ulice Kralja Petra Krešimira IV, Prelog

Datum objave: 15. prosinca 2014.

KLASA: UP/I-361-03/14-01/000024
URBROJ: 2109/1-09/4-14-0007
Prelog, 15.12.2014.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD PRELOG HR-40323 Prelog, Glavna 35
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - rekonstrukcija ulice Kralja Petra Krešimira IV, na građevnoj čestici k.č.br. 3734/3 k.o. Prelog (Prelog, Kralja Petra Krešimira IV).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.12.2014 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, u Prelogu, Glavna 35, drugi kat (040/646-510).
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
STRUČNI SURADNIK ZA GRADNJU
Josip Sršan, ing.građ.
[su_document url="https://medjimurska-zupanija.hr/home/wp-content/uploads/2014/12/Javni-poziv-za-uvid-prelog-15-12-2014.pdf" width="400"]Orginal dokumenta (PDF)[/su_document]
 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content