Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika upravnih tijela Međimurske županije

Datum objave: 7. studenoga 2013.

NATJECAJI 2011

Na temelju članka 53.a. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 I 61/11), župan Međimurske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika upravnih tijela Međimurske županije

 

 

1. Pročelnik Upravnog odjela za poslove župana
     - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca

    Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane u članku 12. Zakona o o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te slijedeće –

    POSEBNE UVJETE:
-    magistar struke ili stručni specijalist društvene ili humanističke struke
-    najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-    položen državni stručni ispit
-    organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
-    znanje najmanje jednog stranog jezika (engleski, njemački, francuski)

2. Pročelnik Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane u članku 12. Zakona o o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te slijedeće -

POSEBNE UVJETE:
-    magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
-    najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-    položen državni stručni ispit
-    organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
-    znanje najmanje jednog stranog jezika (engleski, njemački, francuski)

3. Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti
     - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane u članku 12. Zakona o o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te slijedeće -

POSEBNE UVJETE:
-    magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili politološke struke
-    najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-    položen državni stručni ispit
-    organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
-    znanje najmanje jednog stranog jezika (engleski, njemački, francuski)

4. Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane u članku 12. Zakona o o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te slijedeće -

POSEBNE UVJETE:
-    magistar struke ili stručni specijalist pedagoške ili medicinske struke
-    najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-    položen državni stručni ispit
-    organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
-    znanje najmanje jednog stranog jezika (engleski, njemački, francuski)

5. Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane u članku 12. Zakona o o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te slijedeće -

POSEBNE UVJETE:
-    magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke
-    najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-    položen državni stručni ispit
-    organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
-    zn
anje najmanje jednog stranog jezika (engleski, njemački, francuski)

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteno u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti imenovana pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od imenovanja.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz pisanu prijavu, s naznakom za koje radno mjesto se prijava podnosi, potrebno je obavezno priložiti:
- životopis,
- osobna iskaznica ili putovnica ili vojna iskaznica ili domovnica (izvornik ili preslik)
- diploma (izvornik ili preslik)
- presliku radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 5 godina na odgovarajućim poslovima (npr. ugovor o radu, rješenje o rasporedu i drugo iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 5 godina na poslovima tražene struke i razine obrazovanja)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na vodi istražni ili kazneni postupak – ne starije od 3 mjeseca (izvornik ili preslik)
- svjedodžba o položenom državnom stručnom ispitu (izvornik ili preslik)
- dokaz o znanju najmanje jednog stranog jezika
- vlastoručno pisana izjava da za prijam u službe ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te će  joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

 

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua, a po potrebi i putem provjere praktičnog rada. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

Na web stranici Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg je područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Međimurske županije objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 174/04, 92/05, 02/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-4585/2005,U-I-4799/2005, U-I-2446/2006, U-I-3502/2006 od 20. prosinca 2006., 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj:U-I-4042/2005 i dr. od 15. prosinca 2010., 55/11, 140/12 i 33/13), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 143/02 i 33/05) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 86/92-pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01 i 103/03), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, ostvaruju to pravo u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, te navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA, s naznakom „NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA“, 40000 ČAKOVEC, Ruđera Boškovića 2.

 

Kandidat koji se natječe na više radnih mjesta, dužan je za svako pojedino radno mjesto podnijeti posebnu prijavu s traženim prilozima.
Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o imenovanju.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka
za podnošenje prijave.

Nakon konačnosti (izvršnosti) rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

 
&nb
sp;        

Ž U P A N

Matija Posavec, mag.ing.

 

KLASA: 112-01/13-02/9
URBROJ: 2109/1-01-13-01
Čakovec, 04.11.2013.

 

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na natječaj za pročelnike upravnih tijela Međimurske županije (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content