Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ za izbor depozitne banke u svrhu provedbe Programa jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu

Datum objave: 4. studenoga 2013.

NATJECAJI 2011

Temeljem članka 3. Ugovora o doznačavanju sredstava za provedbu programa jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu, sklopljenog između Ministarstva gospodarstva RH i Međimurske županije od 31. srpnja 2013. i temeljem članka 6. Ugovora o provedbi programa jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu, sklopljenog između Međimurske županije i Regionalne razvojne agencije Međimurje REDEA d.o.o. od 26. kolovoza 2013., Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. (u daljnjem tekstu REDEA)  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor depozitne banke u svrhu provedbe Programa jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu

1. Predmet natječaja
Predmet natječaja je izbor banke za deponiranje sredstva za jamstveni fond temeljem Programa jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu (u daljnjem tekstu Program).

Na depozitni račun REDEA će položiti 585.000,00 kn što predstavlja sredstva koje je Ministarstvo gospodarstva RH temeljem sklopljenog ugovora 31. srpnja 2013. godine dodijelilo Međimurskoj županiji za provedbu Programa. Provedba Programa je  definirana  Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanju jamstva za dobivanje gospodarskih kredita i načinu korištenja kredita temeljem Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu (www.mingo.hr/default.aspx?id=3778).
Sredstva će se koristiti isključivo kao jamstvo poduzetnicima za koje se procijeni da traže sredstva za projekte koji imaju posebno značenje za razvoj gospodarstva i inovacija u gospodarstvu na području županije.

Temeljem ovog javnog natječaja REDEA će s odabranom poslovnom bankom sklopiti Ugovor o depozitnom računu.

Rok oročenja je do 31. 12. 2018. godine.

Pozivaju se sve poslovne banke da podnesu ponude.

 

2. Pravo sudjelovanja i kriteriji za odabir banke
Pravo sudjelovanja na ovom Javnom natječaju imaju banke koje udovoljavaju sljedećim uvjetima:
a)    U svojem poslovanju primjenjuju kreditne linije za poduzetnike na području Međimurske županije
b)    Dostave ponudu za visinu kamatne stope na deponirana sredstva Jamstvenog fonda za cijelo vrijeme trajanja Ugovora. Kamatna stopa mora biti fiksna godišnja. Obračun kamate radi se jednom godišnje, nakon čega se iznos dospjele kamate isplaćuje na poslovni račun deponenta.
c)    Dostave prijedlog  Ugovora o depozitnom računu.

 

3. Potrebna dokumentacija
a)    Potpisani i ovjereni dokument / izjava koja potvrđuje podatke iz točke 2a. ovog Natječaja
b)    Potpisana i ovjerena ponuda o visini kamatne stope na deponirana sredstva
c)    Prijedlog ugovora o depozitu
d)    Kopiju odobrenja za rad od Hrvatske narodne banke
e)    Izvadak iz sudskog registra, ne stariji od tri mjeseca računajući od dana početka javnog natječaja
f)    Dokaz da je ispunila obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je banci sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, ne stariji od 30 dana računajući od dana početka javnog natječaja
g)    Dokaz da banci i/ili osobi ovlaštenoj za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi, ne stariji od šest mjeseci od dana početka javnog natječaja.

Dokumenti pod f) i g) se dostavljaju u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

 

4. Odabir ponude

Ocjenjivanje pristiglih ponuda provest će Povjerenstvo za odlučivanje o izdavanju jamstva. Nepotpune, prijave koje nisu u skladu s ovim Javnim natječajem i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kriterij odabira ponude je najviša ponuđena kamatna stopa.
Banka čija je ponuda odabrana stječe pravo na potpisivanje Ugovora o depozitu s Regionalnom razvojnom agencijom Međimurje REDEA d.o.o u kojem će biti detaljno određena međusobna prava i obveze u postupanju s depozitom i provođenju programa Jamstvenog fonda.

 

5. Dostava prijava
Prijave za sudjelovanje na Javnom natječaju dostavljaju se u jednom primjerku, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni natječaj za odabir depozitne banke u svrhu provedbe Programa jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu – NE OTVARATI“, na adresu:

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA MEĐIMURJE REDEA d.o.o.
Bana Josipa Jelačića 22
40000 Čako
vec

 

Rok za podnošenje prijave je 7 dana od dana objave Javnog natječaja na web stranici REDEA-e www.redea.hr.

REDEA zadržava pravo poništenja Javnog natječaja i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima glede troškova sudjelovanja u postupku.

Sudionici Javnog natječaja biti će obaviješteni o rezultatima u roku od 7 dana od isteka roka za dostavu natječajne dokumentacije.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Regionalnoj razvojnoj agenciji Međimurje REDEA d.o.o. na brojeve telefona 040/395-538, kontakt osoba: Jako Horvat, na internetskoj strani  ili putem e-maila: redea@redea.hr.

 

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content