POZIVI_2011

Temeljem članka 32. Zakona o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ br. 169/04), Upravni odjel za društvene djelatnosti objavljuje
J A V N I    P O Z I V

za predlaganje kandidata za imenovanje članova
Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata


Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) osniva se u cilju ostvarivanja i promicanja prava pacijenata u Međimurskoj županiji. Povjerenstvo ima pet članova koji se imenuju iz redova pacijenata, nevladinih udruga i stručnjaka na području zaštite prava pacijenata.
Povjerenstvo djeluje pri Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, a obavlja sljedeće poslove:
–    prati primjenu propisa koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata
–    prati povrede pojedinačnih prava pacijenata
–    predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata
–    obavještava Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata
–    obavlja druge poslove određene Zakonom o zaštiti prava pacijenata

Članove Povjerenstva mogu predlagati građani, nevladine udruge, zdravstvene ustanove i druge zainteresirane osobe.
Prijedlozi se upućuju na obrascu koji je objavljen na web stranici Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr), a možete ga podići i u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti  Međimurske županije.
Prijedlozi kandidata podnose se Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Međimurske županije,  Čakovec, R. Boškovića 2, najkasnije do 17.08. 2013. godine.

KLASA:503-01/13-03/6
URBROJ:2109/1-08-13-01
Čakovec, 17. srpnja 2013.

Obrazac za predlaganje kandidata (DOC-35Kb)