Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina zk. ul. 3512, k.o. VI Brežni kotar (Stara škola u Bukovcu)

Datum objave: 15. srpnja 2013.

NATJECAJI_2011
Temeljem članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12), župan Međimurske županije  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina zk. ul. 3512, k.o. VI Brežni kotar (Stara škola u Bukovcu)

1.    Predmet prodaje:
1.1.    Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnine upisane kod Općinskog suda u Čakovcu u zk. ul. 3512, k.o. VI Brežni kotar, kat. čest. 2337/A/2 u naravi livada Bukovec, površine 365 čhv, kat. čest. 2337/B/1/1 u naravi škola i dvorište Bukovec, površine 698 čhv.
1.2. Korištenje i namjena nekretnina utvrđena je Prostornim planom uređenja Općine Selnica („Služeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/07).

2.    Uvjeti za kupnju nekretnina:
Pravo na kupnju predmetnih nekretnina imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, a strane osobe (fizičke i pravne) ukoliko ispunjavaju zakonom propisane pretpostavke za stjecanje prava vlasništva u RH.

3.    Početna prodajna cijena nekretnina i jamstvo za ozbiljnost ponude:
3.1.Početna kupoprodajna cijena za nekretninu iz točke 1. iznosi 18.046,28 Eura protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje. Ponuditelj može istaknuti svoju ponudu samo za sve kat. čest. iz točke 1. ovog natječaja.
3.2.Zainteresirani ponuditelji dužni su prije stavljanja svoje ponude uplatiti jamčevinu u iznosu od 1.000,00 € (protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate). Jamčevina se uplaćuje na poslovni račun Privredne banke Zagreb – dioničko društvo broj: 2340009-1800020004, SWIFT: PBZGHR2X, IBAN: HR76 2340 0091 8000 2000 4, poziv na broj 68 7340 – OIB (za pravne i fizičke osobe), s naznakom „Jamčevina za kupnju nekretnine- Stara škola u Bukovcu“.
Ponuditeljima koji ne budu odabrani kao najpovoljniji, jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja, u nominalnom iznosu bez obračuna kamata, a ponuditelju koji bude izabran jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.
Onaj ponuditelj koji iz bilo kojeg razloga odustane od kupnje nakon što je odabran najpovoljnijim ponuditeljem ili koji u predviđenom roku ne uplati cjelokupnu kupovninu, gubi pravo na povrat jamčevine.

4.    Obvezni sadržaj i prilozi ponude:
4.1.    Ime i prezime, OIB, te adresa ponuditelja (ako je fizička osoba), odnosno tvrtka, OIB i sjedište ponuditelja (ako je pravna osoba);
4.2.    Preslika osobne iskaznice, odnosno preslika rješenja/isprave o upisu u sudski ili obrtni registar (za strane pravne osobe može i druga odgovarajuća isprava koja dokazuje status pravne osobe);
4.3.    Dokaz o uplati jamčevine te broj računa ponuditelja i naziv banke na koji se uplaćena jamčevina vraća;
4.4.    Naznaka  ponuđene kupoprodajne cijene;
4.5.    Opis namjene i vrsta budućih poslovnih djelatnosti unutar predmetne nekretnine,
4.6.    Rok, odnosno dinamički plan dovođenja prostora u uporabnu svrhu,
4.7.    Ponuđeni model plaćanja.

5.    Osnovni kriterij prodaje nekretnina jest najviša postignuta cijena. U slučaju da pristignu dvije ili više ponuda s istom ponuđenom cijenom, prednost će imati onaj ponuditelj čija će ponuda biti ocijenjena većim brojem bodova, pri čemu će posebnu važnost imati sljedeći kriteriji:
5.1.    opis namjene i vrsta budućih poslovnih djelatnosti unutar predmetne nekretnine,
5.2.    rok, odnosno dinamički plan dovođenja prostora u uporabnu svrhu,
5.3.    ponuđeni model plaćanja.
Detaljniji opis kriterija se nalazi na internet stranicama Međimurske županije.

6.    Ponuditelj dostavlja pisanu ponudu s dokumentacijom na hrvatskom jeziku u zatvorenoj omotnici na adresu: Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, s naznakom: »Ponuda za kupnju nekretnina- Stara škola u Bukovcu«. Rok za dostavu ponude je do 17. srpnja 2013. godine do 12 sati, bez obzira na način dostave.
Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

7.    Odluku o prodaji nekretnina najpovoljnijem ponuditelju donijeti će Skupština Međimurske županije na svojoj prvoj idućoj sjednici. Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana nakon donošenja odluke Skupštine Međimurke županije zaključiti ugovor o kupoprodaji nekretnine. Način i rokovi plaćanja, trenutak prijenosa prava vlasništva definirati će se ugovorom. Isplata kupovnine u roku/rokovima, predstavljat će bitan uvjet ugovora.
Porez na promet nekretnina i sve ostale troškove u vezi prijenosa vlasništva snosi kupac.

8.    Prodavatelj pridržava pravo u svakom trenutku do zaključenja kupoprodajnog ugovora poništiti natječaj bez obrazloženja.
Prodaja se obavlja načinom "viđeno-kupljeno" što isključuje bilo kakve naknadne prigovore. Sve informacije u vezi predmetnog natječaja i uvid u postojeću dokumentaciju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije (Doris Srnec 040/374-005 i Vjeran Vrbanec 040/374-004); e-mail:  info@medjimurska-zupanija.hr

ŽUPAN
Matija Posavec, mag. ing.

KLASA: 406-01/13-03/4            
URBROJ: 2109/1-06-13-03                                                     
Čakovec,  04.07.2013. godine

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content