Cilj: Opći cilj ovog poziva za dostavu prijedloga projekata je dati veću vidljivost primjerima dobre prakse u području korporativne društvene odgovornosti i dijeljenje te prakse diljem EU kako bi ohrabrili više poduzeća da surađuju sa svojim dionicima u svrhu boljeg zadovoljavanja svojih društvenih odgovornosti.

Rok prijave: 27. srpnja 2012.

Više informacija…