Cilj: opći cilj ovog poziva za dostavu prijedloga projekata je pridonijeti demokraciji, ljudskim pravima i vladavini prava te podrška procesu europskih integracija kroz aktivno sudjelovanje civilnog društva u procesima donošenja odluka i kreiranja politika na svim razinama vlasti.


Rok prijave: 02. srpnja 2012.


Više informacija…