Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni natječaj za davanje u zakup poslovne zgrade u Čakovcu (Scheierova zgrada)

Datum objave: 3. listopada 2011.
NATJECAJI_2011
Temeljem članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09), članka 37. Statuta Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske županije br. 26/2010) te članka 7. i 8. Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnog prostora (Službeni glasnik Međimurske županije br. 3/2010), župan Međimurske županije objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNE ZGRADE U ČAKOVCU
(SCHEIEROVA ZGRADA)

Predmet javnog natječaja je davanje u zakup poslovne zgrade u Čakovcu u vlasništvu Međimurske županije izgrađene na kat.čest.br. 14/1/1/3, upisane u z.k.ul.br. 6542, k.o. Čakovec, u naravi zgrada površine 58 čhv (Scheierova zgrada u Čakovcu, Matice hrvatske 1), te navedenoj nekretnini pripadajući (stambeni) prostor smješten na prvom katu zgrade. Ukupna (stvarna) površina predviđena za zakup iznosi 376,55 m².
Zgrada se daje u zakup na rok od 7 mjeseci u stanju u kakvom se nalazi. Zakupnik će biti u obvezi izvršiti rekonstrukciju sustava za grijanje, sukladno važećim propisima. Početna mjesečna zakupnine određuje se u visini od 3.705,25 €, kunske protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.
Natjecatelji su dužni položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početne zakupnine na poslovni račun Međimurske županije broj: 2392007-1800020004 kod Međimurske banke d.d. Čakovec, V. Morandinija 37, s pozivom na broj 68 7307 – OIB (za pravne i fizičke osobe).

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja ispunjava sve natječajne uvjete i sadrži najviši iznos zakupnine.

Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
1.    Ime i prezime, OIB, te adresa ponuditelja (ako je fizička osoba), odnosno tvrtka, OIB, i sjedište ponuditelja (ako je pravna osoba);
2.    Ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, s time da iznos ne može biti niži od početne;
3.    Opis djelatnosti koju bi natjecatelj obavljao u poslovnom prostoru;
4.    Vrijeme trajanja zakupa, s time da rok ne može biti dulji od 7 mjeseci od dana primopredaje poslovnog prostora;
5.    Broj računa ponuditelja sa svim potrebnim podacima, te naziv banke na koji se uplaćena jamčevina vraća.
Osim prethodno navedenih elemenata, ponuda mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:
1.    Presliku osobne iskaznice ili putovnice, odnosno preslika rješenja o upisu u sudski, obrtni ili drugi odgovarajući registar;
2.    Potvrdu porezne uprave kojom se dokazuje da je natjecatelj ispunio obvezu plaćanja svih poreznih obveza, u izvorniku ne stariju od 30 dana;
3.    Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine;
4.    Ako se ponuditelj poziva na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora - dokaz da osoba iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji koja ima pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, u izvorniku;
5.    Pisanu izjavu ponuditelja o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta zakupa određenih ovim natječajem i Odlukom o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnog prostora (Službeni glasnik Međimurske županije br. 3/2010), uključujući i pristanak ponuditelja na usklađenje zakupnine u slučaju promjene srednjeg tečaja HNB tečaja za 2 ili više postotna poena u odnosu na tečaj za € koji je važio u vrijeme zaključenja ugovora.
Ponuda i natječajna dokumentacija mora biti dostavljena u izvorniku ili u ovjerenoj preslici (kada je to izričito navedeno), te mora biti vlastoručno potpisana od strane ovlaštene osobe i ovjerena službenim pečatom ponuditelja.

Ponuda za natječaj podnosi se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Za javni natječaj – zakup poslovne zgrade u Čakovcu, ne otvaraj“ na adresu: Međimurska županija, 40 000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2.

Rok u kojem zainteresirani ponuditelji mogu dostaviti ponudu jest 12.10.2011. godine, bez obzira na način dostave.

Otvaranje i razmatranje u roku zaprimljenih ponuda biti će 13.10.2011. godine u 10 sati u zgradi Međimurske županije, soba br. 60. (mala vijećnica), sukladno odredbama članka 12.-21. Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnog prostora.

Zakašnjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Natjecateljima koji su položili jamčevinu, a čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana od dostave Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude bez prava na kamatu. Jamčevina se vraća ponuditeljima i u slučaju da se javni natječaj poništi. Položena jamčevina ponuditelja čija će ponuda biti prihvaćena uračunava se u zakupninu.

Ako ponuditelj, čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, odustane nakon donošenja Odluke o prihvatu, odustane od natječaja ili sklapanja ugovora o zakupu bez obzira na razlog, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a poslovni prostor će se ponuditi prvom idućem ponuditelju s najpovoljnijom ponudom.

O rezultatima izbora svi natjecatelji će biti obaviješteni pisanim putem na adresu koju navedu u ponudi najkasnije u roku od 8 dana od donošenja Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude. Odabrani ponuditelj dužan je potpisati ugovor o zakupu i preuzeti poslovnu zgradu u roku od 8 dana od dana kada je pismeno obaviješten da je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija. U protivnom, smatrat će se da je odustao od zakupa.
Ugovor o zakupu zaključuje kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu, a trošak solemnizacije snosi zakupnik.

Međimurska županija pridržava pravo u svakom trenutku poništiti natječaj bez obrazloženja.

Sve informacije u vezi predmetnog natječaja mogu se dobiti svakog radnog dana u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije (Doris Srnec 040/374-005 i Vjeran Vrbanec 040/374-004), odnosno putem elektroničke pošte info@medjimurska-zupanija.hr. Pregled zgrade može se obaviti svakog radnog dana, uz prethodnu najavu na navedene brojeve telefona.

KLASA:406-01/11-02/10
URBROJ: 2109/1-01-11-04
Čakovec, 30.09.2011.

Međimurska županija
Župan:
Ivan Perhoč

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content