Odbor za Statut, Poslovnik i propise

KLASA: 012-03/21-03/5
URBROJ: 2109/1-02-21-01
Čakovec, 30. rujna 2021.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21)

s a z i v a m

2. sjednicu Odbora za Statut, Poslovnik i propise
za 4. listopada 2021. godine (ponedjeljak) u 15,15 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Razmatranje prijedloga akata o kojima će raspravljati Skupština Međimurske županije na 3. sjednici, koja će se održati 7. listopada 2021. godine.
2. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Materijali za sjednicu Odbora mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr.
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA

Slađan Mihoci,struč.spec.admin.public. v.r.