Temeljem članka 3. st. 2. Odluke o provedbi programa „Bespovratne potpore u turizmu Međimurske županije u 2021. godini“, a temeljem prijedloga Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu Međimurske županije (Klasa: 334-01/21-02/1, Urbroj: 2109/1-07-21-5) od 20. 9. 2021. godine, zamjenik župana Međimurske županije donosi

ODLUKU

za dodjelu bespovratnih potpora temeljem programa „Bespovratne potpore u turizmu Međimurske županije u 2021. godini“

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za sufinanciranje turističkih projekata sudionicima Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Programa „Bespovratne potpore u turizmu Međimurske županije u 2021. godini“, kako slijedi:

Sredstva iz prethodnog stavka su namjenska, te se mogu utrošiti isključivo radi provedbe konkretnog turističkog projekta.

Članak 2.

Kao uvjet za isplatu sredstava odobrenih potpora za turističke projekte iz čl. 1. ove Odluke, provoditelji turističkih projekata i Međimurska županija će zaključiti zaseban ugovor o reguliranju međusobnih prava i obveza.

Članak 3.

Zadužuje za Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Međimurske županije i Upravni odjel za proračun i javnu nabavu za provođenje i nadzor nad izvršenjem ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

ZAMJENIK ŽUPANA
Josip Grivec

Klasa: 334-01/21-02/1
Urbroj: 2109/1-01-21-6
Čakovec, 20. rujan 2021.

 

Odluka o dodjeli sredstva korisnicima (pdf)