KLASA: 112-02/21-02/2
URBROJ: 2109/1-01-21-26
Čakovec, 7. rujna 2021.

Na temelju članka 24. stavka 5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), župan Međimurske županije donosi

O D L U K U
O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA

1. Poništava se javni natječaj za imenovanje pročelnika upravnih tijela Međimurske županije, objavljenog u Narodnim novinama broj 87/21 od 4. kolovoza 2021. godine te na mrežnim stranicama Međimurske županije, u dijelu koji se odnosi na:

– točku 2. – pročelnik Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca
– točku 8. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjesecai
– točku 9. – pročelnik Službe za poslove župana – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca i
– točku 10. – pročelnik Službe za unutarnju reviziju – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

2. U preostalom dijelu javnog natječaja tekst ostaje nepromijenjen.

3. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ž U P A N

Matija Posavec, mag. ing.