REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/21-01/000208
URBROJ: 2109/1-09-2/06-21-0005
Čakovec, 08.09.2021.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
HEP d.d., HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 37
– dostavlja se

I. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2.b skupine – rekonstrukcija niskonaponske mreže u Frkanovcu: izlaz br.3 iz SBTS 10/0,4 kV Frkanovec “Munđarov breg” (br.362)
na postojećim građevim česticama k.č.br. 796, 795, 794, 793, 10192/1, 792, 791, 790, 788, 787, 766/3, 766/2, 766/1, 948/1, 948/2 i 948/3 k.o. Lopatinec (Frkanovec).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.09.2021. godine u 09:30 sati, na lokaciji – Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba 11, telefon 040 374 267.

III. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

STRUČNA SURADNICA ZA GRADNJU
Željka Cmrečnjak, bacc.ing.aedif.

DOSTAVITI:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– elektronička oglasna ploča
 ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela
 ispis elektroničke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– HEP d.d.
HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 37
– Mladen Hren – opunomoćenik
HR-40000 Čakovec, Žrtava fašizma 2

Napomena:
Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: zeljka.cmrecnjak@medjimurska-zupanija.hr