REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/20-01/31
URBROJ: 2109/1-09-1/03-20-0004
Čakovec, 28.10.2020.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Florijan Bedić, HR-40000 Čakovec,
Štrosmajerova 7a
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene i dopune rješenja za građenje
– za kuću za odmor
na građevnoj čestici kat.čest.br. 3398/2 k.o. Lopatinec u Pleškovcu 130A

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.11.2020 u 9:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 12, R. Boškovića 2, Čakovec, tel. 374-101.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Irena Novak Vabec, ing.geot.

DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča upravnog tijela
2. Mrežna stranica
3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
4. U spis, ovdje