REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-350-05/20-05/000059
URBROJ: 2109/1-09-1/03-20-0005
Čakovec, 28.10.2020.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
JOSIP HRELJA, HR-40321 Mala Subotica, IVANA GORANA KOVAČIĆA 25
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za
– izgrađene građevine
na novoformiranoj građevnoj čestici kat.čest.br. 211 k.o. Benkovec koja se formira od kat.čest.br. 211 i dijela kat.čest.br. 214 k.o. Benkovec u Maloj Subotci

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.11.2020 u 11:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 12, R. Boškovića 2, Čakovec, tel. 374-101.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Irena Novak Vabec, ing.geot.

DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča upravnog tijela
2. Mrežna stranica
3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
4. U spis, ovdje