REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/20-01/1
URBROJ: 2109/1-09-2/06-20-05
Čakovec, 03.08.2020.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
ŽELIMIR GABAJ
HR-40314 SELNICA. ZAVEŠČAK 67
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Izmjene i dopune Rješenja o uvjetima građenja za
– rekonstrukciju pomoćne građevine u stambenu građevinu na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 3723 k.o. Selnica ( Zaveščak 67).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.08.2020. godine u 9,00 sati, na lokaciji-Međimurska županija, Čakovec, R. Boškovića 2, Upravni odjel za za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba 11, telefon 040 374 267.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ilil putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o uvjetima građenja može se izdati i ako se stranka ne odazove pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnog upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
STRUČNI REFERENT ZA GRADNJU
Marija Gregorinčić, građ.teh.

DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča ovog nadležnog tijela
2. Mrežne stranice
3. Na građevnoj čestici
4. U spis predmeta

Javni poziv