REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000259
URBROJ: 2109/1-09-1/01-20-0010
Čakovec, 28.05.2020.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Hrvatske ceste d.o.o.
HR-10000 Zagreb, Vončinina 3
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine – obilaznica Šenkovca, 1. ETAPA: Izvođenje radova na prelaganju i zaštiti instalacija u vlasništvu HEP ODS d.o.o., te elektroenergetsko postrojenje
na katastarskim česticama u k.o. Mihovljan i k.o. Mačkovec (Mihovljan i Mačkovec, na području Grada Čakovca u Međimurskoj županiji).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.07.2020. godine od 9:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša prizemlje lijevo soba broj 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– elektronička oglasna ploča
 ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela
 na trasi predmetnog zahvata
 ispis elektroničke isprave u spis predmeta
NA ZNANJE:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– Hrvatske ceste d.o.o.
HR-10000 Zagreb, Vončinina 3
– IPZ d.d. – opunomoćenik
HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21