REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000034
URBROJ: 2109/1-09-2/04-20-0007
Čakovec, 05.03.2020.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
ZORAN OREŠKI
HR-40305 Nedelišće, PRETETINEC 78
TENA BULJAN OREŠKI
HR-40305 Nedelišće, PRETETINEC 78
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– rekonstrukciju građevine stambene namjene, 3.b skupine – dogradnja stambene građevine na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 798 k.o. Pretetinec (koja se formira od k.č.br. 798 i dijela k.č.br. 797/2 k.o. Pretetinec (Pretetinec 78).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.03.2020 u 9:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, R. Boškovića 2, Čakovec, prizemlje, soba 12.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA GRADNJU
Ružica Spajić, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– elektronička oglasna ploča
 ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela
 ispis elektroničke isprave u spis predmeta
NA ZNANJE:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– ZORAN OREŠKI
HR-40305 Nedelišće, PRETETINEC 78
– TENA BULJAN OREŠKI
HR-40305 Nedelišće, PRETETINEC 78