REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000132
URBROJ: 2109/1-09-2/04-19-0008
Čakovec, 03.12.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
ZLATKO TOMAŠIĆ, HR-40312 Štrigova, ŽELEZNA GORA 165
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine stambene namjene (pomoćna) 2. skupine – pomoćna građevina,
na građevnoj čestici 831/9 k.o. Železna Gora (Železna Gora 165).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.12.2019 u 9:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, R. Boškovića 2, Čakovec, prizemlje, soba 12, telefon 040/374-101.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA GRADNJU
Ružica Spajić, mag.ing.aedif.