REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000231
URBROJ: 2109/1-09-2/04-19-0009
Čakovec, 07.08.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
EMINA JALŠOVEC, HR-40306 MACINEC, TRNOVEC 83
– dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine stambene namjene, 2. skupine – stambena građevina,
na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 2146 k.o. Slakovec (koja se formira od k.č.br. 2146 i 2147 k.o. Slakovec) u Slakovcu 8.
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.08.2019 u 11:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, R. Boškovića 2, Čakovec, prizemlje, soba 12, telefon 040/374-101.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA GRADNJU
Ružica Spajić, mag.ing.aedif.