REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000010
URBROJ: 2109/1-09/4-19-0006
Prelog, 29.07.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
NATAŠA PUNČIKAR, HR-40328 DONJA DUBRAVA, MIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE 34/B
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za postojeću građevinu stambene namjene – stambena zgrada,
na katastarskoj(im) čestici(ama) k.č.br. 1222, 1203, 1367, 1368, 1369, 1370 (nova čestica k.č.br. 1222) k.o. Donja Dubrava (u Donjoj Dubravi, Mihovila Pavleka Miškine 34/B).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.08.2019. u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ispostava Prelog, Glavna 35, Prelog, drugi kat (tel. 040 347062).
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

 

VODITELJICA ISPOSTAVE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Lidija Bubanić, dipl.ing.arh.