REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000006
URBROJ: 2109/1-09/4-19-0007
Prelog, 16.07.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2. skupine – usporni nasipi uz Trnavu (od rkm 3+000 do rkm 4+500)
na katastarskoj(im) čestici(ama) k.č.br. 4522 i druge k.o. Hodošan (u Hodošanu, vodotok Trnava), k.č.br. 9750/1 i druge k.o. Goričan (u Goričanu, vodotok Trnava).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26. 7. 2019. od 10:00 do 12:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ispostava Prelog, Prelog, Glavna 35, 2. kat, tel. 040/646-510.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE
Valentina Horvat Pavčec, dipl.ing.arh.