REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000115

URBROJ: 2109/1-09-2/06-19-0009
Čakovec, 09.07.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
FRANJO SOBOČAN, HR-40313 SVETI MARTIN NA MURI, HLAPIČINA 3
ZDENKA SOBOČAN, HR-40313 SVETI MARTIN NA MURI, HLAPIĆINA, HLAPIČINA 3
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine pomoćne namjene, 2. skupine – pomoćna građevina (ljetna kuhinja) sa vanjskim bazenom i spremištem za nadstrešnicu bazena
na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 245 k.o. Hlapičina, nastala spajanjem k.č.br. 245 i dijela k.č.br. 244 k.o. Hlapičina (Hlapičina 3).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22.07.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba 11, telefon 040 374 267.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA ZA GRADNJU
Željka Cmrečnjak, bacc.ing.aedif.