REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000125
URBROJ: 2109/1-09-2/04-19-0006
Čakovec, 24.06.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
IVANA TKALČEC, HR-40312 ŠTRIGOVA, LESKOVEC 12,
FILIP TKALČEC, HR-40312 ŠTRIGOVA, LESKOVEC 12,
– dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine stambene namjene, 2. skupine – stambena građevina na građevnoj čestici 4603/1 k.o. Štrigova (Leskovec).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.07.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, R. Boškovića 2, Čakovec; prizemlje, soba 12, telefon 040/374-101.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA GRADNJU
Ružica Spajić, mag.ing.aedif.