REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000021
URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0005
Čakovec, 17.05.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
DRAGICA NOVAK, HR-40312 ŠTRIGOVA, ŽELEZNA GORA 198
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za
– građevinu pomoćna namjene – podrum
izgrađene na katastarskoj čestici k.č.br. 1086 k.o. Železna Gora (Železna Gora 158A).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.05.2019. godine u 08:30 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.