REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000180
URBROJ: 2109/1-09-1/03-19-0007
Čakovec, 10.05.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
IVICA VARGEK, HR-40318 DOMAŠINEC, GLAVNA 63
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– rekonstrukciju stambene građevine na katastarskoj čestici br. 9050 k.o. Domašinec u Domašincu, Glavna 63.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.05.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 12, R. Boškovića 2, Čakovec, tel. 374-101.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE
Irena Novak Vabec, ing.geot.