REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000007
URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0005
Čakovec, 19.04.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
– građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda) – građenje sanitarne kanalizacijske mreže u Lopatincu – Poljska ulica i Ulica I.L. Ribara
na katastarskim česticama u k.o. Lopatinec (Lopatinec, Poljska ulica i Ulica I. L. Ribara).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.05.2019. godine od 11:30 do 12:30 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.