REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000060
URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0007
Čakovec, 18.04.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Međimurska uprava za ceste, HR-40000 Čakovec, Mihovljanska 70
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine – građenje kružnog raskrižja na županijskim cestama ŽC2003 i ŽC2245 u Svetom Martinu na Muri
na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 2778/13 k.o. Sveti Martin na Muri (lokacija – centar Svetog Martina na Muri).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.05.2019. godine od 11:00 do 12:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.