REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000003
URBROJ: 2109/1-09/4-19-0005
Prelog, 03.04.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine – državna cesta DC3, dionica izlaz Hodošan – ulaz Sveti Juraj u Trnju
na katastarskoj(im) čestici(ama) k.č.br. 4542 i druge k.o. Hodošan i k.č.br. 477 i druge k.o. Sveti Juraj u Trnju.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.04.2019. od 09:00 do 11:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ispostava Prelog, Glavna 35, Prelog, drugi kat (tel. 040 347062).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA ISPOSTAVE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Lidija Bubanić, dipl.ing.arh.