REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000002
URBROJ: 2109/1-09/4-19-0007
Prelog, 26.03.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
MEĐIMURSKE VODE d.o.o.,
HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za
– građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – sustav odvodnje sanitarnih i oborinskih otpadnih voda Grada Preloga (jugoistočno područje) – izmjena i dopuna,
na katastarskoj(im) čestici(ama) 1304, 1343, 1348/1, 1348/2, 1519/1, 1656, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 208, 2268, 2371/3, 2377, 2378, 8107, 8108/1, 8108/175, 8108/176, 8108/177, 8108/178, 1347, 2085, 2371/5, 8090/180, 8090/297, 8108/200 i 8108/202 k.o. Prelog (na području naselja Prelog).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.04.2019. od 09:00 do 11:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ispostava Prelog, Glavna 35, Prelog, drugi kat (tel. 040 347062).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA ISPOSTAVE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Lidija Bubanić, dipl.ing.arh.