REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000022
URBROJ: 2109/1-09-2/06-19-0009

Čakovec, 25.03.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
STJEPAN VURUŠIĆ, HR-40321 MALA SUBOTICA, NIKOLE TESLE 38
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine pomoćne namjene, 2. skupine – garaža i spremište
na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 76 k.o. Benkovec (Mala Subotica, Ulica Nikole Tesle 12).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.04.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba 11, telefon 040 374 267.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA ZA GRADNJU
Željka Cmrečnjak, bacc.ing.aedif.