REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000034
URBROJ: 2109/1-09-2/07-19-0005
Čakovec, 19.03.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:
građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – sanitarnu kanalizacijsku mrežu Gospodarske zone Sveti Martin na Muri u Vrhovljanu,
na k.č.br. 2714/3, 2714/2, 2711/3, 2711/2, 2778/11, 2778/12, 2701/1, 2700/4, 2700/2, 2704, 2710, 2791, 1065/4, 2702/1, 1064/1, 1063/1, 1062/4, 1054/1, 1054/2, 1055/2, 1056, 2703, 1058/2, 1058/1, 1057, 1055/3, 1051, 1050, 1049, 1048, 1047, 1046, 1045 k.o. Sveti Martin na Muri (Vrhovljan, gospodarska zona).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.03.2019 u 9,00 -11,00 sati, na lokaciji ovog Upravnog odjela u Čakovcu, R. Boškovića 2.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK ZA GRADNJU
Ana Belčić, ing.građ.