REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000006
URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0007
Čakovec, 28.01.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
NIKOLA MARTINEC, HR-40322 OREHOVICA, PODBREST, ULICA STJEPANA VOJVODE 22
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine gospodarske namjene, 2. skupine – peradarnik s pratećim sadržajima – kapaciteta 28.899 komada pilića u turnusu
na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 3330 k.o. Podbrest koja se formia od k.č.br. 3327, 3328, 3329 i 3330 k.o. Podbrest (Podbrest – izvan građevinskog područja naselja Podbrest).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.02.2019. godine u 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.