REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000015
URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0007
Čakovec, 24.01.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA NEDELIŠĆE, HR-40305 Nedelišće, Maršala Tita 1
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
– građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine – formiranje uličnih koridora i izgradnja prometnica stambene zone “Zavrtje” u Nedelišću
na katastarskim česticama u k.o. Nedelišće (Nedelišće, područje Zavrtja).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.02.2019. godine od 09:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.