REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000219
URBROJ: 2109/1-09-2/06-19-0013
Čakovec, 22.01.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
DARIO KAPELARI, HR-40321 MALA SUBOTICA, ALOJZIJA STEPINCA 113
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine stambene namjene, 2. skupine – stambena građevina
– građenje građevine pomoćne namjene, 2. skupine – pomoćna građevina
na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 522/2 k.o. Mala Subotica (novoformirana građevna čestica u geodetskom projektu, nastala cijepanjem k.č.br. 522 k.o. Mala Subotica), Mala Subotica, Alojzija Stepinca 111A.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.02.2019 u 09:30 sati, na lokaciji – Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba 11, telefon 040 374 267.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA ZA GRADNJU
Željka Cmrečnjak, bacc.ing.aedif.