REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000005
URBROJ: 2109/1-09/4-18-0007
Prelog, 18.12.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec,
Matice hrvatske 10
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za
– građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava – vodovodna i sanitarna kanalizacijska mreža stambene zone Istok u Donjem Kraljevcu,
na katastarskoj(im) čestici(ama) k.č.br. 4471/2, 4471/3, 4470/6, 4467/1, 4441, 4442, 4398, 4278/2, 4211, 4466, 4463, 4462/1, 4435, 4434, 5651/6, 4440/1, 4436, 4433 i dio 4474 k.o. Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu, stambena zona Istok u Donjem Kraljevcu.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.01.2019. od 10:00 do 13:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ispostava Prelog, Glavna 35, Prelog, drugi kat (tel. 040 347062).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA ISPOSTAVE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Lidija Bubanić, dipl.ing.arh.