REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000141
URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0010

Čakovec, 20.11.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
MALO SELO d.o.o., HR-40311 Lopatinec, Vladimira Nazora 22
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Izmjena i dopuna građevinske dozvole za
– građenje građevine gospodarske namjene, pretežito ugostiteljsko-turističke djelatnosti – poslovna zgrada turističke i rekreativne namjene, uspostava i uređenje poučnih staza za ostale manje infrastrukture u sklopu tematskog parka “Bajkovita šuma”, 2. skupine,
na građevnoj čestici k.č.br. 9255 k.o. Lopatinec koja će se formirati od k.č.br. 9255, 9252 i 9253 k.o. Lopatinec, Lopatinec, Vladimira Nazora 29A.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.11.2018. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5, telefon 040 374 261.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.