REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000147
URBROJ: 2109/1-09-2/07-18-0007
Čakovec, 17.10.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI, HR-40313 Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:
građenje rasvjete glavnog i pomoćnog nogometnog igrališta NK Polet, Sveti Martin na Muri, 2. skupine,
na k.č.br. 1665/1, 1665/2, 1665/3, 1668, 1669/1, 1656/1, 1656/2, 2804 k.o. Sveti Martin na Muri (Sveti Martin na Muri, Dunajska 44).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.10.2018 u 09:00 sati, na lokaciji u Čakovcu, R. Boškovića 2, soba broj 9 – prizemno (tel: 040 374-265).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK ZA GRADNJU
Ana Belčić, ing.građ.