REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000153
URBROJ: 2109/1-09-2/06-18-0008
Čakovec, 10.09.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MLADEN ZORMAN, HR-40000 ČAKOVEC, IVANA PLEMENITOG ZAJCA 15

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine  stambene namjene – stambena građevina, 2. skupine,

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 4679 k.o. Lopatinec, koja se formira od k.č.br. 4679 k.o. Lopatinec, i dijela k.č.br. 4681/1 i 4685 k.o. Lopatinec u  Dragoslavcu 35F.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.09.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba 11, telefon 040 374 267.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA ZA GRADNJU

Željka Cmrečnjak, bacc.ing.aedif.

 

 

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje.