REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000047
URBROJ: 2109/1-09-1/03-18-0002
Čakovec, 22.08.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KATARINA PINTARIĆ, HR-40311 LOPATINEC, VUČETINEC 101
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za
– kuću, štagalj, spremište 1 i spremište 2
novoformiranoj na građevnoj čestici kat.čest.br. 7240/1 k.o. Lopatinec, Vučetinec 101, koja
se formira od dijelova kat.čest.br. 7240 i 7239 k.o. Lopatinec.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.08.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 12, R. Boškovića 2, Čakovec, tel. 374-101.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE
Irena Novak Vabec, ing.geot.