REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000065
URBROJ: 2109/1-09/4-18-0009
Prelog, 13.08.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA DONJI VIDOVEC,

HR-40327 Donji Vidovec, Rade Končara 9

– dostavlja se

                I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole zarekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) javne i društvene namjene, predškolska ustanova – dječji vrtić, 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 293 k.o. Donji Vidovec u Donjem Vidovcu, Rade Končara 5.

               II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.08.2018. u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ispostava Prelog, Glavna 35, Prelog, drugi kat (tel. 040 347062).

               III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

               IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VODITELJICA ISPOSTAVE I POMOĆNICA PROČELNIKA

Lidija Bubanić, dipl.ing.arh.