REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000134
URBROJ: 2109/1-09-2/06-18-0009
Čakovec, 13.08.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

STANKO KAMERLIN, HR-40312 ŠTRIGOVA, BANFI 201

– dostavlja se

I.     Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine stambene namjene – stambena građevina, 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 2480/3 k.o. Štrigova, Banfi 201A.

II.     Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.08.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba 11, telefon 040 374 267.

III.     Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.     Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

STRUČNA SURADNICA ZA GRADNJU

Željka Cmrečnjak, bacc.ing.aedif.