REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000060
URBROJ: 2109/1-09/4-18-0006
Prelog, 30.07.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
GSA metalgroup d.o.o.,
HR-40327 Donji Vidovec, Vladimira Nazora 25
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– rekonstrukciju građevine (dogradnja) gospodarske namjene, proizvodne djelatnosti – proizvodno skladište, 2. skupine,
na katastarskim česticama k.č.br. 230, 1382/40 (novoformirana čestica k.č.br. 230) k.o. Donji Vidovec u Donjem Vidovcu, Vladimira Nazora 25.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.08.2018 od 11:00 do 13:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ispostava Prelog, Glavna 35, Prelog, drugi kat (tel. 040 347062).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA ISPOSTAVE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Lidija Bubanić, dipl.ing.arh.