REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000131
URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0007
Čakovec, 24.07.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA ŠENKOVEC, HR-40000 Čakovec, Šenkovec, Josipa Bedekovića 11
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – građenje dijela ulice Vlahe Bukovca u Šenkovcu – planirana ulica Damira Lehkeca, 2. skupine,
na katastarskim česticama k.č.br. 1550, 1603/2, 1603/10, 1603/11 i 1603/12 k.o. Šenkovec, Šenkovec, dio ulice Vlahe Bukovca.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.08.2018. godine u 09:30 – 10:30 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.