REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000084
URBROJ: 2109/1-09-2/07-18-0007

Čakovec, 28.05.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI, HR-40313 Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – izgradnja oborinske odvodnje u naselju Vrhovljan – Žabnik, 2. skupine,
na k.č.br. 795/1, 795/9, 2778/10 i 2778/11 k.o. Sveti Martin na Muri (Vrhovljan – Žabnik).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.06.2018. godine u 09:00 sati, na lokaciji ovog Upravnog odjela u Čakovcu, R. Boškovića 2, soba broj 9 – prizemno.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK ZA GRADNJU
Ana Belčić, ing.građ.