REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000043
URBROJ: 2109/1-09-2/01-18-0005
Čakovec, 03.04.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. , HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – spojni vodoopskrbni cjevovod Šenkovec – Mačkovec, 2. skupine,
na katastarskim česticama u k.o. Šenkovec i k.o. Mačkovec – naselje Šenkovec i Mačkovec,.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11.04.2018. godine u 09:30 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Čakovec, R. Boškovića 2, prizemlje, soba 10, telefon 040/374-264.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA ODSJEKA ZA GRADNJU
Dragica Vugrinec, ing.građ.